โรงเรียนสุรวิวัฒน์    ชั้น 1
 B103 B102 B101 B104 C102 C101 C103 C104 โรงอาหารกลาง C108 C107 C106 C105 B107 B106 B105 B108 B109 C109 47 Device 0385 41 Device 0386 75 Device 0387 21 Device 0383 46 Device 0381 57 Device 0382 10 Device 0384 4 Device 0378 11 Device 0380