สำนักงานหอพัก    7-8 ,9-10 และ 11-12
S7 S9 S11 S8 S10 S12 หอพักสุรนิเวศ 7 หอพักสุรนิเวศ 9 หอพักสุรนิเวศ 11 หอพักสุรนิเวศ 8 หอพักสุรนิเวศ 10 หอพักสุรนิเวศ 12 0 Device 63-01-204 0 Device 63-01-201 0 Device 63-01-202 0 Device 63-01-203