อาคารสุรเริงไชย    ชั้น 2
ห้องเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการเสริมสร้าง สมรรถภาพทางร่างกาย ห้องสำนักงาน ห้องแอโรบิค ห้องสืบค้นทางการกีฬา ห้องเรียน 2 นวดคืนสภาพ ห้องฝึกปฏิบัติการ ทางร่างกาย ห้องทดสอบสมรรถภาพ ยึดเหยียดกล้ามเนื้อ ห้องประชุม ห้องฝึกปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ จิตวิทยาการกีฬา ห้องเรียน 1 0 Device CCS-176 0 Device CCS-177 0 Device CCS-175 0 Device CCS-174