อาคารสุรเริงไชย    ชั้น 1
เคาท์เตอร์ สระว่ายน้ำ ห้องเซาว์น่าหญิง ห้องเซาว์น่าชาย สำนักงาน สระว่ายน้ำ ห้องรับรอง ห้องพัฒนา เด็กเล็ก ห้องปฏิบัติการ ชีวกลศาสตร์ ทางกีฬา PUMP ROOM ห้องไฟฟ้า LOCKERS พิพิธภัณฑ์ศูนย์ ปฏิบัติการรวม 1 พิพิธภัณฑ์ศูนย์ ปฏิบัติการรวม 2 ห้องควบคุม LOCKERS ชีวกลศาสตร์ทางกีฬา วิทยาการออกกำลังกาย 0 Device CCS-164 1 Device CCS-168 0 Device CCS-169 0 Device CCS-165 0 Device CCS-167 0 Device CCS-166