อาคารสุรเริงไชย    ชั้น 1 Front
ประชาสัมพันธ์ โถงต้อนรับ บ่อน้ำ 0 Device CCS-130 0 Device CCS-196