หอพักสุรนิเวศ 6    ชั้น 1
 1 Device 62-01-151 1 Device 62-01-152 0 Device 62-01-153 1 Device 62-01-154