หอพักสุรนิเวศ 4    ชั้น 1
 6 Device 62-01-091 5 Device 62-01-092 1 Device 62-01-093 3 Device 62-01-094 3 Device CCS-132 0 Device CCS-132