หอพักสุรนิเวศ 2    ชั้น 1
 1 Device 62-01-031 2 Device 62-01-032 2 Device 62-01-033 1 Device 62-01-034