หอพักสุรนิเวศ 16    โซน F
 A B C E F D 2 Device 64-01-197 0 Device 64-01-198 8 Device 64-01-199 7 Device 64-01-200 5 Device 64-01-201 2 Device 64-01-202 2 Device 64-01-203 1 Device 64-01-204 0 Device 64-01-205 0 Device 64-01-206 4 Device 64-01-207 0 Device 64-01-208 4 Device 64-01-209 0 Device 64-01-210 0 Device 64-01-211