หอพักสุรนิเวศ 16    โซน E
 A B C E F D 0 Device 64-01-182 4 Device 64-01-183 0 Device 64-01-184 4 Device 64-01-185 4 Device 64-01-186 2 Device 64-01-187 3 Device 64-01-188 1 Device 64-01-189 2 Device 64-01-190 2 Device 64-01-191 0 Device 64-01-192 1 Device 64-01-193 0 Device 64-01-194 0 Device 64-01-195 0 Device 64-01-196