หอพักสุรนิเวศ 16    โซน D
 A B C E F D 3 Device 64-01-170 2 Device 64-01-171 4 Device 64-01-172 0 Device 64-01-173 2 Device 64-01-174 2 Device 64-01-175 6 Device 64-01-176 0 Device 64-01-177 0 Device 64-01-178 0 Device 64-01-179 0 Device 64-01-180 3 Device 64-01-181