หอพักสุรนิเวศ 16    โซน C
 A B C E F D 5 Device ไม่มีรหัส 0 Device 64-01-159 1 Device 64-01-160 1 Device 64-01-161 4 Device 64-01-162 2 Device 64-01-163 0 Device 64-01-164 0 Device 64-01-165 0 Device 64-01-166 0 Device 64-01-167 3 Device 64-01-168 0 Device 64-01-169