หอพักสุรนิเวศ 16    โซน B
 อาคารบริการ A B C E F D 0 Device 64-01-146 0 Device 64-01-147 1 Device 64-01-148 10 Device 64-01-149 9 Device 64-01-150 5 Device 64-01-151 2 Device 64-01-152 0 Device 64-01-153 0 Device 64-01-154 0 Device 64-01-155 0 Device 64-01-156 1 Device 64-01-157 0 Device 64-01-145