หอพักสุรนิเวศ 16    โซน A
 A B C E F D 10 Device 64-01-133 16 Device 64-01-134 8 Device 64-01-135 20 Device 64-01-136 7 Device 64-01-137 5 Device 64-01-138 5 Device 64-01-139 1 Device 64-01-140 4 Device 64-01-141 5 Device 64-01-142 6 Device 64-01-143 3 Device 64-01-144