หอพักสุรนิเวศ 14    โรงอาหาร
ร้านขายอาหาร ห้องรับประทานอาหาร ร้านค้า ลานเอนกประสงค์