หอพักสุรนิเวศ 14    งานไฟฟ้า
งานไฟฟาและปรับอากาศ ห้องเก็บวัสดุ ห้องเก็บวัสดุเคมี ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ ผู้รับจ้างความสะอาด งานซ่อมบำรุง ห้องเอนกประสงค์ ลานเอนกประสงค์ 0 Device 63-01-037 0 Device 63-01-033 0 Device 63-01-034 0 Device 63-01-213 0 Device 63-01-035