อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา    ชั้น 1
B80th Created with Sketch. 14 Device 0102 5 Device 0108 15 Device 0056 10 Device 0096 10 Device 0212