อาคารเครื่องมือ 9    ชั้น 3
 F9317 F9316 F9301 LIFT F9337 F9335 F9345 F9318 F9346 F9347 F9348 F9349 F9350 F9351 F9352 F9353 F9336 F9338 F9341 F9340 F9339 F9333 F9331 F9332 F9334 F9329 F9330 F9310 F9311 F9312 F9313 ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ F9315 F9314 0 Device CCS-0110 0 Device CCS-0067 0 Device CCS-124 0 Device CCS-0068 0 Device CCS-0066 0 Device CCS-0079 0 Device CCS-0069 0 Device CCS-185 0 Device CCS-0120 0 Device CCS-0119 0 Device CCS-140 0 Device CCS-150 0 Device CCS-148 0 Device CCS-149 0 Device CCS-151