อาคารเครื่องมือ 9    ชั้น 2
 F9201-1 F9201 LIFT ห้องเรียน 200 ที่นั่ง ห้องเรียน 200 ที่นั่ง ห้องเรียน 300 ที่นั่ง ห้องสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ F9282 F9283 F9284 F9285 F9286 ห้องพักอาจารย์สาธารณสุขศาสตร์ F9287 F9280 F9248 F9227 ห้องพักอาจารย์แพทย์ศาสตร์ ห้องพักอาจารย์แพทย์ศาสตร์ ห้องพักอาจารย์แพทย์ศาสตร์ ห้องพักอาจารย์แพทย์ศาสตร์ ห้องพักอาจารย์แพทย์ศาสตร์ F9270 F9269 ห้องประชุม F9214 ห้องสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ F9213 F9212 F9211 F9210 F9209 F9208 F9206 F9207 0 Device CCS-0121 0 Device CCS-0114 0 Device CCS-0115 0 Device CCS-0112 0 Device CCS-0113 0 Device CCS-0111 0 Device CCs-0116 1 Device CCS-0117 0 Device CCS-0118 1 Device CCS-0123 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 1 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device CCS-147 1 Device CCS-146 0 Device CCS-144 0 Device CCS-145