อาคารเครื่องมือ 9    ชั้น 1
 F9125 F9121 F9122 F9123 F9123-1 F9124 F9115 F9114 F9113 F9112 F9111 F9104 ห้อง OSCE F9105 F9116 F9120 F9126 F9129 LIFT F9119 F9133 F9134 F9135 F9136 F9137 ห้องเรียน 200 ที่นั่ง ห้องเรียน 200 ที่นั่ง ห้องเรียน 300 ที่นั่ง 4 Device CCs-0061 6 Device CCS-0125 1 Device CCS-0064 3 Device CCS-0126 9 Device CCS-0062 3 Device CCS-0063 1 Device CCS-141 1 Device CCS-142 0 Device CCS-143