อาคารเครื่องมือ 5    ชั้น 2
 F5202 F5204 F5207 F5203 F52021 F5206 F5201 F5205 F52011 1 Device AP_58-0077 0 Device AP_58-0076