อาคารเครื่องมือ 3    ชั้น 2
 F3210 F3204 F3203 F3202 F3212 F3211 F3201 F3209 F3208 F3207 F3206 F3205 F3215 F3214 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device 0436 1 Device CCS-077 0 Device CCS-076