อาคารเครื่องมือ 3    ชั้น 1
 F31113 F31112 F3111 F31114 F3108 F3107 F3106 F3101 F3109 F3110 F3103 F3103 F3102 8 Device ไม่มีรหัส 9 Device ไม่มีรหัส 13 Device CCS-075