อาคารเครื่องมือ 2    ชั้น 1
 F2116 F2113 F2112 F2109 F2101 F2104 F2105 F2106 F2107 F2115 F2114 F2111 F2110 F2102 F2103 F2108 5 Device CCS-050 11 Device CCS-051 6 Device CCS-052 0 Device CCS-030 10 Device CCS-053 15 Device CCS-049