อาคารเครื่องมือ 12    โซน กายวิภาค
 F12127A F12119A 0 Device ไม่มีรหัส