อาคารเครื่องมือ 12    ชั้น 3
 F12306L F12306J F12306A F12306G F12306E F12306C 0 Device CCS-0082 0 Device CCS-0085 0 Device CCS-0086 0 Device CCS-0087 0 Device CCS-0084 0 Device CCS-0083 0 Device CCS-0092 0 Device CCS-0093 0 Device CCS-0094 0 Device CCS-0088 0 Device CCS-0089 0 Device CCS-0090