อาคารเครื่องมือ 12    ชั้น 1
 6 Device CCS-0071 1 Device CCS-0072 2 Device ไม่มีรหัส 0 Device CCS-0073 41 Device CCS-0095 3 Device ไม่มีรหัส 2 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส