อาคารเครื่องมือ 11    ชั้น 3
F11315A F11314A F11313A F11312A F11311A F11309A F11307A F11306A F11305A F11304A F11302A F11301A F11304C F11303C F11303B F11303A F11301B F11303D F11304B F11310A F11316A F11317A F11324A F11323A F11323B F11326A F11327A F11328A F11329A F11330A F11331A F11330B F11325A F11325B F11325C F11324B F11320A F11321A F11318A F11319A 0 Device CCS-0147 1 Device CCS-0148 0 Device ไม่มีรหัส 1 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device ไม่มีรหัส