อาคารเครื่องมือ 10    ชั้น 2
 F10206 F10207 F10208 F10210 F10211 F10212A F10213 F10214 F10215 F10201 F10202 F10203 F10204 0 Device 58-0038 0 Device 58-0032 0 Device 58-0040 0 Device 58-0041