อาคารเครื่องมือ 10    ชั้น 1
 F10102A F10103A F10104A F10105A F10106A F10107A F10108A F10016A F10101A 6 Device CCS-079 5 Device 58-0035 4 Device 58-0036 6 Device 58-0037 13 Device 54_0034