อาคารวิจัย    ชั้น 2
 ห้อง ผอ. ห้องครัว ห้องประชุม ห้องประชุม ฝ่ายโครงสร้าง ห้อง Data Center 0 Device 0182 0 Device 0172 0 Device 0005 1 Device 62-01-S012