อาคารวิจัย    ชั้น 1
 ห้อง Operator หน่วยนวัตรกรรมบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 10 Device ไม่มีรหัส 11 Device ไม่มีรหัส 12 Device ไม่มีรหัส 18 Device AP-1138 3 Device 63-01-187 10 Device 0032