อาคารบรรณสาร 2    ชั้น 4
 0 Device 64-01-054 0 Device 64-01-052 0 Device 64-01-053