อาคารบรรณสาร 2    ชั้น 3
 0 Device 64-01-046 1 Device 64-01-048 0 Device 64-01-047 0 Device 64-01-049 0 Device 64-01-050 0 Device 64-01-051 0 Device 64-01-045