อาคารบรรณสาร 2    ชั้น 2
 0 Device 64-01-042 0 Device 64-01-043 0 Device 64-01-044 0 Device 64-01-041