อาคารบรรณสาร 2    ชั้น 1
 5 Device 64-01-038 9 Device 64-01-037 35 Device 64-01-040 18 Device 64-01-039