อาคารบรรณสาร 1    ขั้น 3
 0 Device 64-01-242 0 Device 64-01-245 0 Device 64-01-035 0 Device 64-01-033 0 Device 64-01-036 0 Device 64-01-034 0 Device 64-01-032