อาคารบรรณสาร 1    ชั้น 2
 1 Device 64-01-030 0 Device 64-01-031 0 Device 64-01-244 0 Device 64-01-028 0 Device 64-01-027 0 Device 64-01-029