อาคารบรรณสาร 1    ชั้น 1
 11 Device 64-01-025 7 Device 64-01-026 16 Device 64-01-243 19 Device 64-01-024 29 Device 64-01-022 17 Device 64-01-023 19 Device 64-01-021