อาคารวิชาการ 2    ชั้น 5
 C2-513 C2-530 C2-547 C2-501 0 Device CCS-126 0 Device 0183 1 Device 0272 1 Device 0114 1 Device 0287 0 Device 0168 0 Device 0170 2 Device 0078