อาคารวิชาการ 2    ชั้น 4
 C2-417 C2-429 C2-445 C2-401 0 Device 0186 0 Device 0347 0 Device 0185 0 Device 0184 0 Device 0187 0 Device 0340 1 Device 0234 0 Device 0338