อาคารวิชาการ 2    ชั้น 3
 C2-318 C2-335 C2-352 C2-301 0 Device 0228 0 Device 0288 0 Device 0297 0 Device 0296 0 Device 0291 0 Device 0292 0 Device 0290 1 Device 0289