อาคารวิชาการ 2    ชั้น 2
 C2-211 C2-221 C2-231 C2-201 0 Device 0299 0 Device 0298 0 Device 0301 0 Device 0300 0 Device 0302 0 Device 0303 0 Device 0305 1 Device 0304 0 Device CCS-193