อาคารวิชาการ 1    ชั้น 4
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมเซรามิค วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเทคโนธรณี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า 0 Device CCS-182 0 Device CCS-183 0 Device CCS-152 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device CCS-186 0 Device CCS-187 0 Device 0018 1 Device 0311 2 Device CCS-136 0 Device CCS-154 1 Device CCS-137 0 Device CCS-138 0 Device CCS-139 0 Device CCS-188