อาคารวิชาการ 1    ชั้น 3
 สาขาวิช าภาษาต่างประเทศ สาขาวิช าภาษาต่างประเทศ สาขาวิช าเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิช าการศึกษาทั่วไป สาขาวิช าเทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิช าอนามัยชุมชน สาขาวิช าพยาบาลจิตเวช สาขาวิช าพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงวัย สาขาวิช าพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สาขาวิช าพยาบาลพื้นฐาน สาขาวิช าพยาบาลเชุมชน 0 Device 0320 0 Device 0318 0 Device 0317 0 Device 0316 0 Device 0315 0 Device 0313 0 Device 0314 0 Device CCS-135 0 Device 0312 0 Device 0319 0 Device CCS-198 0 Device CCS-201