อาคารวิชาการ 1    ชั้น 2
 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหะการ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิค สาขาวิชาวิศวกรรมอุสาหการ 1 Device 0328 0 Device 0331 0 Device 0339 0 Device 0334 0 Device 0327 0 Device 0329 1 Device 0333 0 Device 0122 0 Device 0322 0 Device 0326 0 Device 0330 0 Device 0335 0 Device 0332 0 Device 0336