อาคารวิชาการ 1    ชั้น 1
 สำนักวิชาพยาบาล สำนักวิชาทันตกรรม สถาบันวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักงานสำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์ 0 Device ไม่มีรหัส 35 Device 0211 6 Device 0218 18 Device 0046 14 Device 0094 6 Device 0057 5 Device 0270 0 Device ไม่มีรหัส 9 Device 0337