อาคารเรียนรวม 2    L Space
Learning Space 0 Device 63-01-032 0 Device 63-01-031