อาคารเรียนรวม 2    ชั้น 1
 B5101 Labcom 7 ศูนย์บริการการศึกษา Office Print Room Labcom 5 Labcom 6 Labcom 8 9 Device 63-01-007 6 Device 63-01-005 1 Device 63-01-001 4 Device 63-01-004 0 Device 63-01-002 11 Device 63-01-003 0 Device 63-01-006 10 Device 63-01-008 10 Device 63-01-009 4 Device 63-01-010 11 Device 63-01-011 19 Device 63-01-012