อาคารเรียนรวม 1    ชั้น 2
 B1208 B1209 B1210 B1211 Print Room B1212 B1213 B1214 B1203 Lab Com 1 Lab Com 2 B1215 B1205 B1201 Lab Com 3 B1202 B1204 B1206 Lab Com 4 B1207 Office Office 0 Device 62-01-217 0 Device 62-01-216 0 Device 62-01-215 0 Device 62-01-214 0 Device 62-01-213 0 Device 62-01-212 0 Device 62-01-211 0 Device 62-01-210 0 Device 62-01-209 0 Device 62-01-207 0 Device 62-01-208 0 Device 62-01-206 0 Device 62-01-205 0 Device 0009 0 Device 0081 0 Device 0010 0 Device 0015 0 Device 0014 0 Device 0011 0 Device ไม่มีรหัส 0 Device 62-01-201 0 Device 62-01-202 0 Device 62-01-203 0 Device 62-01-204